33. پیکو، اف. گیدان، ع. مارتینز، ام. مویسی، اف. Hug, E. یک ارتباط بین تنش برشی نهایی و ضخامت متاثر از ترکیبات بین فلزی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی اتصالات آلیاژ

Home AppliancesDigital currencydigital currency tutorialدانشگاهاخبار جدیدPurchase guidedigital currency channelbuying from shopThe price of the chandelierخبر
تماس با ما