مرگ، تحقیق و مالیات: نکاتی برای اجتناب از تحقیق

وی افزود: شرکت MMTE در تازهترین فعالیتهای مسیر دانشی خود، بر اساس ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفق به کسب نشان عالی دانشبنیان تولیدی سطح دو شده است؛ ضمن آنکه، با توجه به ماهیت دانشبنیان شرکت MMTE، واحد تحقیق و توسعه به عنوان بازوی فناورانه و نوآورانه شرکت، نقش بسزایی در حضور شرکت در اکوسیستم نوآوری ایفا میکند. در این پاراگراف اشاره شده بود که نویسندگان مقاله موفق شدند با تزریق دارویی که گیرندهی «آدنوزین A1» را در سلول حیوانات مسدود میکند، همسترهای طلایی را از خواب زمستانی بیدار کنند. اکنون، تقریباً ۲۰ سال از روزی که بارنز آن سنجاب یخزده را در دستان درو گذاشت و بذر پژوهشهای خواب زمستانی را در ذهن او کاشت، میگذشت و درو کماکان موفق به یافتن راه امن و موثری برای القای خواب زمستانی در انسانها نشده بود. اکتشاف خاصیت حفاظتی خواب زمستانی در حیوانات، پژوهشهای درو را در رسیدن به راهی برای القای خواب زمستانی در انسانها بیش از پیش حیاتی و پراهمیت کرد.

در واقع، تحریر اولیه نیازمند اصلاح است و به ندرت مؤلفی را میتوان یافت كه متن تحقیق یا تألیف خود را فقط یك بار بنویسند، حتی دسته اول نیز باید این مرحله را طی كنند و نخستین ناقد هر اثری پیش از انتشار باید خود صاحب اثر باشد. وی نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت و به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت؛ و نخستین دانش آموز ایرانی بود که دو سال مدال طلا گرفت. حکیم عمر خیام نیز نخستین کسی است که هندسه تحلیلی را برای حل معادلات به کار برده است و از این منظر قریب چهار قرن قبل از «دکارت» هندسه تحلیلی را وضع کرده است.

هر پژوهش علمی دست کم از متن یک سوال اصلی برمیخیزد. درنهایت، آنتاگونیست ۸-(پی-سولفونیل)تئوفیلین معروف به 8-SPT را انتخاب کرد که ارتباط نزدیکی به یکی از مواد سازندهی اصلی چای سیاه دارد. افراد با توجه به موضوع مورد مطالعه، یکی از روشهای مقطعی یا طولی را انتخاب میکنند. شتاب وعجله دانشجویان به منظور رسیدن به نتیجه وبه اتمام رساندن پژوهش، آنهارااز اهمیت انتخاب موضوع غافل می کند. اهمیت دیگر فهرست مطالب این است که می تواند وسیله خوبی دسترسی به قسمت های مختلف یک پژوهش باشد. همانطور كه اغلب در جعبهابزار باهمستان گفتهایم، در چنین شرایطی مواجهه با واقعیت اهمیت دارد.

همه ما در زندگی واقعی خویش شاهد و ناظر بسیاری از وقایع هستيم البته مشاهدات ما کمتر حالت علمی و پژوهشی دارد. او در سال ۱۹۶۰ مقالهای با عنوان «کاربرد احتمالی خواب زمستانی در سفرهای فضایی» منتشر کرد که در آن برای اولین بار، بهطور دقیق و علمی به روشهایی که برنامهی فضایی نوپای آمریکا میتوانست از پژوهشهای او سود ببرد، اشاره کرده بود. درحالحاضر، ناسا نهتنها پذیرفته که خواب زمستانی برای سبکتر کردن فضاپیما حیاتی است، بلکه دیدگاه بردفورد را مبنی براینکه خواب زمستانی میتواند برخی از مشکلات فیزیکی فضانوردان در سفرهای طولانی فضایی را حل کند، نیز قبول کرده است. در این موشها هیچ خبری از لرز نبود و بههمین خاطر نیازی نبود به آنها آرامبخشی که بخواهد در تنفسشان مشکل ایجاد کند، تزریق کرد. روش ایدهآل و رویایی برای حل این مشکل استفاده از قرص برای فرو رفتن به خواب طولانی و توانایی نفس کشیدن بدون نیاز به لوله بود. اگرچه درو از تأثیرات CHA بر سنجابهایش شگفتزده شده بود، استفاده از این دارو دو مشکل بسیار بزرگ داشت؛ اول اینکه باید بهطور مستقیم به مغز تزریق میشد که خب، فرو بردن سوزن به مغز انسانها بهندرت توصیه میشود، بهویژه اگر در محیطی خارج از بیمارستان باشد.

یکی دیگر از برندگان جایزه نیز در تلاش است به دمای ایدهآلی دست پیدا کند که بدون ایجاد استرس فیزیولوژیکی، انسان به خواب زمستانی فرو برود. اگر رشد فرصتهای شغلی از آهنگ افزایش جمعیت فعال، سریعتر باشد، مزد واقعی روندی صعودی پیدا میکند و از دوران جستوجوی کار کاسته میشود. اگر مسدود کردن گیرنده آدنوزین A1 (مسئول بهبود خواب) باعث بیدار شدن همسترهای خفته میشود، شاید فعال کردن آنها در سنجابهایش باعث شود به خواب زمستانی فرو روند. یکی از وظایف وارلیک جستجو در دیتابیسها و یافتن ایدههای جدید دربارهی مواد شیمیایی بود که شاید بتواند خواب زمستانی را در سنجابهای زمینی فعال کند. درو در سال ۲۰۱۹ با کالاوی ملاقات کرد و چشم او را به تمام روشهایی که با الهام از خواب زمستانی حیوانات شکل گرفتهاند، باز کرد.

بودجهی پژوهشهای او از دفتر تحقیقات ارتش ایالات متحده تأمین میشد؛ چراکه درو آنها را متقاعد کرده بود نتایج پژوهشهایش میتواند در نجات سربازان بهشدت مجروح با خنک کردن سریع و بیخطر بدنهایشان در میدان جنگ به کار آید. تا چند سال پیش سهم پژوهش از بودجه سرانه کشور زیر 5/0 درصد است که این سهم در کشورهای توسعه یافته 52/1 درصد در کشورهای در حال توسعه یک درصد و در ژاپن و ایالات متحده امریکا 5/2 درصد بوده است. اواسط دههی ۱۹۵۰، هاک از آزمایشگاه Arctic Aeromedical در فربنکس آلاسکا سر در آورد؛ جایی که دانشمندان نیروی هوایی ایالت متحده در تلاش بودند سربازان آمریکایی را دربرابر سرما مصون نگاه دارند. راهکار او این بود: با جمع کردن دو به دو عبارتها از دو سر فهرست شمارهها، پاسخ هر یک از این جمعها برابر خواهد شد. سالها بههمین منوال گذشت و زمانی که درو تولد ۴۰ سالگیاش را جشن گرفت، تلاشهای او برای یافتن کلید مولکولی خواب زمستانی عمدتاً بینتیجه مانده بود.

CHA از نوع «آگونیست» است؛ بهاین معنی که گیرندهها را تحریک میکند. در مارس ۲۰۱۸، ناسا از درو، مارتین و تعداد انگشتشماری از محققان برجسته در حوزهی خواب زمستانی دعوت کرد در کنفرانسی دو روزه در مانتینویو کالیفرنیا شرکت کنند؛ رویدادی که اولین «ورکشاپ خواب فضایی» نامگذاری شد. روایتهای دیگری هم در این خصوص مطرح شده که تعداد دانشمندان و دانشگاهیان قربانی عراقی در سالهای پس ازاشغال را در اعدادی در حدود ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر اعلام داشته است. اما بعد، ایدهی دیگری به ذهنش خطور کرد؛ اینکه CHA را با داروی دیگری که جلوی تأثیر آن را بر قلب میگیرد، اما همچنان مغز را درگیر میکند، درآمیزد. درو دعوت بردفورد را پذیرفت و بهزودی همراهبا متیو کومار، متخصص بیهوشی، شروع به آزمایش داروی ترکیبی CHA/8-SPT روی خوکها کرد.

وی تحصیلاتش را در رشته فیزیک تا اخذ مدرک دکتری در دانشگاه پاریس سپری کرد و بین سالهای 1981 تا 1985 دانشمند محقق ارشد در پروژه تامسون در «ارسی» فرانسه فعالیت داشته و در سال 1991 ریاست آزمایشگاه مواد اکتشافی را برعهده گرفت. تا اینکه در سال ۲۰۰۵، دانشجوی کارشناسی شیمی بهنام بنجامین وارلیک بهعنوان دستیار در آزمایشگاه درو مشغول به کار شد. این کشور در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که برنامهای ۱۰ ساله با هزینه ۶۱۸ میلیارد دلار برای توسعه زیرساختهای آبی کشور و تکمیل سیستم جلوگیری از سیل و خشکسالی را اجرا خواهد کرد. به نحوی که پژوهشگر پس از رسیدن به پاسخ پرسش های جزیی ، اقدام به یافتن پاسخ سوالات کلی تر کند . این مشکلات و سوالات هستند که هدف را به وجود میآورند و اغلب سختترین قسمت آن تعیین هدف است.

برخی از اهم قوانین مرتبط با این عناوین در قسمت قوانین وب سایت معرفی شده است. حال قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که در قسمت یافته های پژوهش (یافته های مقاله) و قسمت بحث و نتیجه گیری مقاله چه مباحثی باید مطرح شود و نگارش این قسمت ها به چه صورت خواهد بود؟ در مقاله علمی ترویجی یک محقق به بیان سایر یافته ها در یک حوزه زمانی و موضوعی مشخص پرداخته و سعی دارد تا با ترکیب یافته های پیشین و یافته های جدیدتر، به نتایج و تفاسیر به روز تری بپردازد. تا سال ۲۰۱۴، درو به چنان نتایج چشمگیری در آزمایشهایش روی موشها دست پیدا کرد که تکنیک استفاده از داروی ترکیبی CHA/8-SPT را تحت عنوان «روشها و ترکیبهایی برای درمان آسیب به بافت ازطریق هیپوترمیدرمانی» ثبت اختراع کرد؛ و اولین تصویری که در فرم ثبت اختراع خود قرار داد، تصویر یک سنجاب زمینی قطبی خفته بود که درواقع اشارهای به آن لحظهی کوچک اما سرنوشتساز در سال ۱۹۹۲ داشت که مسیر زندگیاش را برای همیشه عوض کرد. و دقیقاً همینطور شد؛ وقتی درو به سنجابهایش داروی تحریککننده آدنوزین A1 بهنام CHA را تزریق کرد، دمای بدن سنجابها بهسرعت فروکش کرد و در خواب زمستانی فرو رفتند.

ازآنجاکه بسیاری از زمستانخوابها از لحاظ ژنتیکی به ما نزدیک هستند، این احتمال وجود دارد که با ایجاد تغییر در مغز و بدن خود، ما هم بتوانیم به خواب زمستانی فرو رویم. درضمن، تصور استفاده از سِرم برای تزریق مایعات به بدن دلهرهآور بود، چراکه سوزن سرنگ احتمال عفونت را در فضانوردان افزایش میداد. این شرکت بهتازگی بودجهای برای پیشبرد تحقیقات خواب زمستانی در انسانها دریافت کرده بود و جان بردفورد از درو دعوت کرد تا بهعنوان مشاور ارشد خواب زمستانی، در اسپیسورکس مشغول به کار شود.

این دارو بهطور کاملاً بیخطری دمای داخلی خوکها را تا ۳۰ و ۳۲ درجه کاهش داد؛ البته نه بهاندازهای که پزشکان با تزریق وریدی مایعات، دمای بدن را کاهش میدهند، اما نزدیک به این دما بود. بنوسید که تحقیق کتابخانه ای، توصیفی، آزمایشی، عملی و کتابخانه ای چه هستند. بنابراین همانطور که مولفان زیادی اشاره کرده اند (گری، گروو و ساثرلند، 2017؛ پولیت و بک، 2017؛ اشمیدت و براون، 2019)، تجربه حرفه ای یکی از منابع اصلی و بزرگ شناسایی خلاء موجود در دانش است که می تواند از تحقیقات بهره ببرد.

هاک در این مقاله همچنین به پتانسیل خواب زمستانی به آهسته کردن روند پیری اشاره کرده بود. زمانی که میخواهم اطلاعات را بنویسم و اطلاعاتی که دارم را تجزیه و تحلیل کنم، میتوانم به مدل پردازش برای APIهای زمانبندی منبع و ناوبری اشاره کنم. یکی از دریافتکنندگان این جایزه اکنون در حال بررسی بقایای فسیل یک گونه انسانی منقرض شده است که احتمالاً ۴۳۰ هزار سال پیش در غارهای شمال اسپانیا به خواب زمستانی میرفته است. بااین حال، کلی درو چنان شیفتهی سنجاب زمینی قطبی شده بود که با اشتیاق فراوان چند دهه از عمرش را به پژوهش در زمینهی خواب زمستانی حیوانات اختصاص داد. در صورت نياز می توان عنوان های داخلی را به موضوعات عناوين جزئی ساده تر تبديل كرد و به سئوالات ريزتر كه پاسخ آنها، تنها به چند پاراگراف نياز دارد، رسيد. کالاوی شک دارد که این فضانوردان هرگز بتوانند بهاندازهی سنجابهای قطبی، دمای بدن یا متابولیسمشان را پایین بیاورند؛ اما خاطر نشان میکند که خرسها نیز زمستانخوابهای قهاری هستند و بااینحال دمای داخلیشان هنگام خواب زمستانی تنها چند درجه کاهش مییابد. هاک در طول مدت حضورش در فربنکس، شیفتهی مطالعهی خرسها شد.

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد تحقیق در مورد دانشمندان ایرانی (شما می توانید اینجا را چک کنید) بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم